Officers

President of JES

 • Hisahiro Matsubara

President of the 72nd Annual Meeting

 • Hiroyuki Kato

President of the 73rd Annual Meeting

 • Yasushi Toh

President of the 74th Annual Meeting

 • Akira Tangoku

Inspector

 • Soji Ozawa
 • Tsuneo Oyama
 • Shoji Natsugoe
 • Ken Haruma

Director

 • Tomio Arai
 • Katsuhiko Iwakiri
 • Harushi Udagawa
 • Takashi Uno
 • Masaichi Ohira
 • Shinichi Okazumi
 • Yoshihiro Kakeji
 • Yoshiaki Kajiyama
 • Yuko Kitagawa
 • Motoyasu Kusano
 • Hideaki Shimada
 • Yuji Tachimori
 • Akira Tangoku
 • Kenji Nemoto
 • Tetsuo Nemoto
 • Satoru Motoyama
 • Takushi Yasuda
 • Masahiko Yano
 • Masayuki Watanabe

Secretary

 • Kentaro Murakami
 • Masanobu Nakajima
 • Masaru Morita