Officers

President of JES

 • Yuichiro Doki

President of the 74th Annual Meeting

 • Akira Tangoku

President of the 75th Annual Meeting

 • Katsuhiko Iwakiri

President of the 76th Annual Meeting

 • Hideaki Shimada

President of the 77th Annual Meeting

 • Takushi Yasuda

Inspector

 • Tsuneo Oyama
 • Motoyasu Kusano
 • Yasushi Toh
 • Hisahiro Matsubara

Director

 • Katsuhiko Iwakiri
 • Masaki Ueno
 • Shinichi Okazumi
 • Yoshihiro Kakeji
 • Ken Kato
 • Takashi Kamei
 • Yuko Kitagawa
 • Koji Kono
 • Keiichi Jingu
 • Hiroyuki Daiko
 • Hiroya Takeuchi
 • Yuichiro Doki
 • Kenji Nemoto
 • Tetsuo Nemoto
 • Masayuki Mano
 • Manabu Muto
 • Satoru Motoyama
 • Takushi Yasuda
 • Masahiko Yano
 • Masayuki Watanabe

Secretary

 • Makoto Yamasaki
 • Takahiro Yoshida
 • Noriyuki Kawami
 • Satoshi Yajima